Ett grönt OBOS

Genom innovation skapas nya positiva synergieffekter på samhällsnivå. OBOS deltar aktivt i den offentliga debatten om bostadspolitik och stadsutveckling och är särskilt engagerad i myndigheternas möjliggörande för att det ska byggas tillräckligt med bostäder i landet.

Vi bygger för människan och miljön

OBOS i Sverige bygger en stor andel av bostäderna primärt i trä, vilket är det enda helt förnybara byggmaterialet. Under 2019 fick OBOS i Sverige Svanen-grundlicens för sina industrella byggsystem, en bra grund för att Svanenmärka hela bostadsprojekt och enskilda byggnader. Svanenmärkningen används också i OBOS samhällsfastigheter. OBOS förskolekoncept Start Learning är helt Svanenmärkt liksom OBOS LSS-koncept.

Biodiversitet

OBOS skyddar den biologiska mångfalden under hela byggfasen och arbetar för att behålla viktiga gröna värden i de områden där bostadsprojekt utvecklas. Träd och växter bevaras i den mån det är möjligt och blir en del av livet mellan husen i området.

Grön rörlighet

OBOS vill utveckla bra bostadsområden anpassade för en grön vardag. Det ska vara lätt att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Det pågår ett aktivt arbete i projekten för att få med parametrar såsom bil- och cykelpooler, samt laddstationer för elbilar.

Gröna erbjudanden

OBOS arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen och växthusgasutsläppen, vilket också är centralt i kunderbjudandet. Kunder och medlemmar erbjuds kontinuerligt nya lönsamma och miljörelaterade produkter och tjänster.

Klimatrisker och klimatpåverkan

Det är viktigt för OBOS att minska riskerna i samband med framtida klimatförändringar. Vid utvecklingen av nya projekt tar OBOS hänsyn till såväl byggnadernas läge samt husens materialval för att minska den inverkan som klimatförändringar kan ha i ett område.

Dessutom övervägs alltid lösningar för hantering av ytvatten som avrinning och dränering. OBOS tar också ansvar i de områden där organisationen kan påverka klimatet, och anpassar sig efter nya krav från myndigheter och intressenter för att minska klimatpåverkan.