Visselblåsning

Visselblåsning är till för att belysa felaktigheter och missförhållanden kopplade till OBOS verksamhet. En visselblåsning kan därför beröra vem som helst på arbetsplatsen. Med din anmälan får vi möjligheten att hantera och lära oss från en händelse.

OBOS BBL är en medlemsorganisation som har ett frivilligt och öppet medlemskap samt ett demokratiskt medlemsstyre som viktiga principer. Därutöver är det viktigt att all OBOS verksamhet bedrivs i enlighet med OBOS värderingar och etiska regler.

Som en del i detta är det av stor vikt för OBOS att anställda eller andra med ett arbetsrelaterat sammanhang kan anmäla om missförhållanden utan rädsla för repressalier. Detta ska inom OBOS framför allt möjliggöras genom ett arbetsklimat som präglas av ömsesidig respekt och integritet. Men det kan finnas tillfällen då anställda eller andra med insikt vill uppmärksamma organisationen på något utan att använda de normala informationskanalerna.

Hur kan jag anmäla ett ärende?

Via den gröna knappen kan anställda och andra med en arbetsrelaterad koppling till OBOS anmäla missförhållanden. Det finns möjlighet vara anonym men för att få återkoppling om ärendets handläggning måste någon typ av kontaktuppgifter lämnas. Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt ärende, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Du kan också skicka ringa eller boka ett möte enligt nedan kontaktuppgifter:
Maria Wall, Compliance Officer.
Tel: 070- 600 13 78

Rapportering till behörig myndighet

Det är även möjligt att larma om missförhållanden till en behörig myndighet. Lista på behöriga myndigheter för olika områden finns på denna sida: Arbetsmiljöverket

Hur hanteras din anmälan?

Den information som lämnas behandlas inledningsvis av Compliance Officer och för eventuell vidare hantering HR-Chef och Chefsjurist för vidare beslut i ärendet. Alla anmälningar behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Om den enskilda väljer att lämna någon form av personuppgifter så kommer dessa behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och behandlingen av personuppgifter baseras på rättslig grund.