Visselblåsning

Visselblåsning är till för att belysa felaktigheter och missförhållanden kopplade till OBOS. En visselblåsning kan därför beröra vem som helst på arbetsplatsen. Med din rapport får vi möjligheten att hantera och lära oss från en händelse.

OBOS BBL är en medlemsorganisation som har ett frivilligt och öppet medlemskap samt ett demokratiskt medlemsstyre som viktiga principer. Därutöver är det viktigt att all OBOS verksamhet bedrivs i enlighet med OBOS värderingar och etiska regler.

Som en del i detta är det av stor vikt för OBOS att anställda eller andra med erforderlig insyn kan rapportera om missförhållanden utan rädsla för att utsättas för repressalier. Detta ska inom OBOS framförallt möjliggöras genom ett arbetsklimat som präglas av ömsesidig respekt och integritet. Men det kan finnas tillfällen då anställda eller andra med insikt vill uppmärksamma organisationen på något utan att använda de normala informationskanalerna.

Därför ges anställda och andra möjlighet att genom formulär via den gröna knappen nedan anmäla missförhållande som på något sätt berör OBOS. Det är upp till den enskilde om denna vill vara anonym men för att få återkoppling om ärendets handläggning måste någon typ av e-postadress lämnas i avsett fält. Den information som lämnas kommer inledningsvis bara behandlas av HR-Chef och Chefsjurist som tar beslut om hur ärendet ska hanteras framgent.

Om den enskilda väljer att lämna någon form av personuppgifter så kommer dessa behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Behandling kommer företrädesvis grundas på en intresseavvägning mellan den enskildas och OBOS berättigade intresse.