Daniel Siraj Obos

OBOS BBL: Redovisar stabilt resultat trots pandemi

- 2020 i sin helhet präglades av en stark bostadsmarknad med ökade bostadspriser och god försäljningsvolym för både nyproduktion och befintliga bostäder på marknaden i Norge och Sverige. Under slutet av året lanserades OBOS storstadssatsning och medlemsprogram i Sverige vilka har blivit väl mottaget och ger OBOS en stark position för fortsatt tillväxt på den svenska marknaden.

• Resultat före skatt uppgick till 3 224 (3 737) MNOK 2020.
• 3 633 (3 404) sålda bostäder, varav 1 516 i Sverige, varav OBOS andel 3 262.
• Högsta bostadsförsäljningen sedan 2016.
• Produktionsstart av 3 530 (3 294) bostäder, varav OBOS andel 3 206.
• Koncernens samlade omsättning uppgick till 12 246 (14 942) MNOK.
• Värdejusterat eget kapital uppgår till 49 625 (45 128) MNOK.
• Bokfört eget kapital är 29 112 (25 979) MNOK.

- 2020 i sin helhet präglades av en stark bostadsmarknad med ökade bostadspriser och god försäljningsvolym för både nyproduktion och befintliga bostäder på marknaden i Norge och Sverige. Under slutet av året lanserades OBOS storstadssatsning och medlemsprogram i Sverige vilka har blivit väl mottaget och ger OBOS en stark position för fortsatt tillväxt på den svenska marknaden. OBOS har haft stort fokus på kostnadskontroll och effektiv drift och har genomfört betydande besparingar, för att vara rustade för ett scenario med nedgång i marknaden till följd av pandemin. Detta i kombination med stora engångseffekter kopplade till avyttringar av tillgångar och aktier har bidragit till att OBOS levererar sitt resultatmässigt näst bästa år någonsin, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Väl positionerade för tillväxt i Sverige

Den 30 november 2020 lanserade OBOS sitt medlemsprogram i Sverige för att kunna erbjuda svenska kunder samma relation med OBOS som norska kunder och för att stödja den strategiska storstadssatsningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I slutet av januari 2021 har antalet svenska medlemmar passerat 5 000, varav hälften i Stockholm, och varumärkeskännedomen har stigit betydligt.

- En viktig orsak till framgången i Sverige är det stora intresset för OBOS attraktiva bostadsprojekt och intresset för alternativa boköpsmodeller som vi kommer introducera i Sverige under 2021, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Hög aktivitet inom nyproduktion för att säkra framtida värdeskapande

Försäljning och produktionsstarter av nyproduktion av bostäder avtog kraftigt när coronapandemin slog till i mars. Trots detta lyckades OBOS öka bostadsförsäljningen med sju procent jämfört med året innan. Ökningen beror på god försäljning totalt under året i både Norge och Sverige, drivet av attraktiva projekt som möter efterfrågan på bostäder, fortsatt låga räntor och tillgång till finansiering.

- Sedan sommaren 2020 har OBOS aggressivt prioriterat att använda sin ekonomiska styrka för att börja bygga så många bostäder som möjligt, bidra till att hålla hjulen inom byggbranschen igång och säkerställa framtida värdeskapande. 2020 produktionsstartade vi 3 530 bostäder i Norge och Sverige, varav OBOS andel uppgick till 3 206 bostäder. Det gör OBOS till den bostadsutvecklaren i Norden med flest produktionsstarter 2020, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Totalt såldes 3 633 bostäder under 2020, jämfört med 3 404 bostäder år 2019. Av de bostäder som såldes 2020 såldes 2 117 i Norge och 1 516 i Sverige. I dessa var OBOS andel totalt 3 262 bostäder (justerat för samarbetspartners andel i olika bostadsprojekt). 243 bostäder såldes genom de alternativa boköpsmodellerna OBOS Bostart och OBOS Deläga, modeller skapade i syfte att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden för många köpargrupper. OBOS Deläga introduceras i Sverige under 2021.

2 992 bostäder färdigställdes varav OBOS andel av dessa uppgick till 2 645 bostäder, en minskning med 748 bostäder jämfört med 2019.

- Minskningen av antalet färdigställda bostäder är som förväntat och en betydande förklaring till det lägre resultatet inom segmentet bostadsutveckling, säger Siraj.

OBOS-koncernen hade totalt 5 642 bostäder under produktion vid utgången av 2020, varav OBOS andel uppgick till 4 837 bostäder.

År 2020 har mer än 6 miljarder NOK investerats i bostadstomter, vilket beräknas ge mer än 6 500 bostäder i framtiden. Köpet av Aker-portföljen på Fornebu uppgick till 1,86 miljarder NOK och Gasklockan i Stockholm till över 729 MNOK, vilka var de största enskilda transaktionerna.

Aktieinvesteringar och kommersiella fastigheter som värdeskapare

En betydande del av OBOS värdeskapande de senaste åren har kopplats till vinster från försäljning av fastigheter, aktier och bolag. Engångseffekterna är totalt 636 MNOK högre än under 2019. De största engångseffekterna 2020 är relaterade till vinsten vid försäljning av OBOS-Energi och OBOS andel av Veidekkes försäljning av Eiendom.

Under 2020 har utdelningar från de strategiska aktieplaceringarna genererat mer än 900 miljoner NOK i fritt kassaflöde.

Medlemstillväxt och samhällsengagemang

Under året fick OBOS 29 141 nya medlemmar. Vid årets slut var antalet betalande medlemmar 502 527, varav 4 124 i Sverige.

År 2020 avsattes sammanlagt 125 miljoner NOK för stöd och samarbetsavtal till initiativ som stödjer barn och ungdomar, frivilligarbete, sport, kultur och sociala ändamål. 41 MNOK av detta belopp fördelades via OBOS Jubel, till stöd för händelser och åtgärder som inte kunde ordnas på grund av Coronapandemin. Projekten är nominerade av OBOS medlemmar.


För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Boddvar Kaale, koncerndirektör ekonomi och finans, OBOS BBL
+47 91 75 86 57

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441