Hoppa till innehåll

Demokratikommittén

Vintern 2022 arbetade en demokratikommitté bestående av externa experter och representanter för medlemmarna tillsammans i en kommitté som skulle utvärdera medlemsdemokratin i OBOS och föreslå åtgärder för en modernisering.

Demokratikommitténs uppdrag var att föreslå en stabil och framtidsorienterad ledningsstruktur för ett kooperativ med brett medlemsdeltagande. Kommittén har utgått från ett antal medlemsförslag som lades fram vid förra årets årsstämma. Den har haft 11 möten och har arbetat med en referensgrupp som till största delen består av medlemmar utanför OBOS organisation. 

Det här är första gången OBOS gör en så grundlig genomgång av de demokratiska organen och organisationens medlemsdeltagande. Demokratikommitténs rapport är ett viktigt kunskapsunderlag för vidareutveckling av organisationen.

Demokratikommitténs rekommendationer 

Demokratikommitténs övergripande slutsats är att OBOS har en demokratisk organisation. Det innebär dock inte att det inte finns utrymme för förbättringsåtgärder som stärker medlemsdemokratin i OBOS både formellt och reellt. Demokratikommittén har utvärderat åtgärder som kräver ändringar av stadgarna och formell struktur samt åtgärder som kan vidtas inom ramen för den befintliga organisationen. 

Nedan följer en kort översikt över de viktigaste förslagen och rekommendationerna som demokratikommittén lägger fram i sin rapport. Översikten är inte uttömmande. Rapporten innehåller bland annat en rad rekommendationer avseende befintlig praxis som enligt demokratikommittén bör bevaras och värderingar av förslag som kommittén anser att vi inte bör gå vidare med. Motiveringarna och det exakta innehållet i dessa förslag och utvärderingar finns i kapitel 6 och 7 i själva rapporten. 

Under 2021 har OBOS redan vidtagit flera åtgärder som syftar till att stärka medlemmarnas delaktighet. Beskrivningar av dessa åtgärder finns bland annat i punkt 6.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.7 och 7.7.1. 

Formell organisationsstruktur 

Demokratikommittén rekommenderar inte att några större ändringar görs i OBOS formella organisationsstruktur. Se punkt 6.5 och 7.2. 

Representantskapet 

Demokratikommitténs uppfattning är att representantskapet är den viktigaste arenan för medlemsinflytande i OBOS. 

Kommitténs rekommendationer: 

 • Bevara och förstärk representantskapets uppdrag. Punkt 4.9, 6.5 och 7.8.7. 
 • Fortsätt att involvera representantskapet i frågor som rör bidrag till boendemiljöåtgärder och andra samhällsnyttiga åtgärder. 
 • Skriv in i stadgarna att representantskapet har rätt att ge rekommendationer till styrelsen i vilken fråga som helst. 
 • Stärk representantskapets sammansättning genom att skillnaden mellan representantskapsmedlemmar och ställföreträdande delegater upphävs. Mer information finns i punkt 7.8.2. 

Årsstämman 

Enligt bostadsbyggnadslagen är det styrelsen, inte årsstämman, som har det övergripande ansvaret för bostadskooperativets styrning och koncernchefen som har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten. Lagen säger också att det är styrelsen som fastställer OBOS strategi. Denna uppgift kan inte fråntas styrelsen. Mer information finns i punkt 4.9. 

Kommitténs rekommendationer: 

 • För att minska avståndet mellan andelsägare och ledning kan det finnas anledning att överväga om frågor av grundläggande betydelse för OBOS verksamhet bör förankras i årsstämman. Med detta är dock inte avsett att göra grundläggande förändringar i OBOS formella organisationsstruktur. Mer information finns i punkt 6.5 
 • Skriv in i stadgarna att OBOS ska vara en viktig aktör som påverkar samhällsutvecklingen inom sitt definierade verksamhetsfält och geografiska område, men att OBOS ska iaktta försiktighet när det gäller att ta ställning i frågor av politisk eller samhällelig karaktär som inte har någon betydelse för realiseringen av OBOS syfte. Mer information finns i punkt 7.3. 
 • Skriv in i stadgarna att alla andelsägare ska ha rätt att delta i OBOS årsstämma digitalt (elektroniskt). Mer information finns i punkt 7.4.3. 
 • ”Stora valberedningen” ska sträva mot att de förtroendevalda återspeglar medlemssammansättningen med avseende på geografi, kön, ålder, etnicitet etc. Mer information finns i punkt 7.9.3. 
 • Överväg om andelsägare i bostadsrättsföreningar med 30 andelsägare eller färre (”små bostadsrättsföreningar”) bör ges något större representation i årsstämman. 

Vid OBOS årsstämma 2021 lades flera förslag fram som går ut på att begränsa anställdas rätt att delta som delegater på årsstämman. Demokratikommittén har gått igenom samtliga förslag och har kommit fram till att det skulle vara olagligt. Mer information finns i punkt 7.4.5. 

Regler för ärendehantering 

Kommitténs rekommendationer: 

 • Ta fram ett nytt digitalt (elektroniskt) valsystem för valet av delegater för medlemmar som inte är boende. Mer information finns i punkt 7.5.1. 
 • Fortsätta att hålla årsstämman som ett digitalt (elektroniskt) möte. Kommittéledamot Boye reserverar sig mot detta. Mer information finns i punkt 7.7.1. 
 • Utveckla ett system som ger alla OBOS-medlemmar rätt att få bistånd med att kvalitetssäkra förslag till årsstämman. Mer information finns i punkt 7.7.5. 
 • Skriv in i stadgarna att representantskapets ordförande har rätt att bestämma huruvida representantskapets möte ska hållas som ett fysiskt möte, elektroniskt möte eller hybridmöte. Mer information finns i punkt 7.8.8. 
 • Årsstämman utarbetar instruktioner för ”stora valberedningen”. Mer information finns i punkt 7.9.2. 
 • Instruktionerna bör innehålla ett krav på mångfald vid val till förtroendeuppdrag. Mer information finns i punkt 7.9.3. 
 • ”Stora valberedningen” ska ge en motivering till sitt förslag. Mer information finns i punkt 7.9.4. 
 • Det bör framgå av bolagsordningen att årsstämman fastställer ersättningen till ”stora valberedningen”. Mer information finns i punkt 7.9.6. 

Valberedningen ska inte kunna föreslå sig själva som kandidater till förtroendeuppdrag. På den här punkten reserverar sig kommittéledamöterna Allgot och Boye. Mer information finns i punkt 7.9.6. 

Kommunikation mellan OBOS och medlemmarna 

Kommitténs rekommendationer: 

 • Fortsätta arbetet med att förbättra öppenhet och kommunikation med medlemmarna. Mer information finns i punkt 6.6.1. 
 • Eftersträva största möjliga öppenhet i den mån det är tillåtet enligt lag och försvarbart av affärs- och konkurrensmässiga skäl samt med hänsyn till den personliga integriteten och allmänna krav på ärendehanteringen. Mer information finns i punkt 6.6.2, 6.6.3 och 6.6.4. 

Utforma ett utbildningsprogram som riktar sig särskilt till årsstämmans delegater. Eventuellt bör även ett informationspaket tas fram som görs lättillgängligt via OBOS webbplatser. Mer information finns i punkt 7.6. 

Delaktighet utanför OBOS formella beslutsorgan 

Kommitténs rekommendationer: 

 • OBOS bör lägga stor vikt vid medlemmarnas delaktighet. 
 • Fortsätt att genomföra dialogmöten. 
 • Fortsätt att använda en medlemspanel där deltagarna kan framföra synpunkter på OBOS produkter och tjänster och en ”digital förslagslåda”. 
 • Inled en omfattande och grundlig medlemsundersökning efter årsstämman 2022. 

Stärk arbetet med att utveckla välfungerande medverkansprocesser i byggprojekt i alla regioner. Mer information finns i punkt 6.7. 

Rättspolitisk utvärdering av lagen om bygglov för bostäder 

Kommitténs rekommendationer: 

En enig kommitté anser att det kan ifrågasättas huruvida ’bustadbyggjelagslova’ är för rigid när det gäller möjligheterna att skapa förutsättningar för en optimal medlemsdemokrati. Kommittén nämner också ett antal frågor som hela eller delar av kommittén eller enskilda kommittéledamöter anser att OBOS bör överväga att ta upp med lagstiftarna. Mer information finns i punkt 6.10.