Värderingarna enar koncernen

Våra värderingar delar vi med våra kollegor i Norge, och dessa är: Skikkelig, Kvalitetsbevisst, Offensiv, Lønnsom och Engasjert. Värderingarna håller ihop hela koncernen, och är det som gör OBOS igenkännligt över tid, även om tiderna förändrar sig. De ligger också till grund för hur vi vill att våra medarbetare ska uppleva hur det är att arbeta i OBOS.

Skikkelig

OBOS är en långsiktig och stabil aktör som vill och kan vara med och utveckla samhället i en positiv riktning. Vi ska ta ansvar, inte bara i bostadsfrågor, utan också i sociala och klimatmässiga frågor. Det som är bra för OBOS ska också vara bra för samhället och miljön.

Kvalitetsbevisst

Kvalitet i alla led, att alltid göra det lilla extra, har varit vår framgång i över 90 år. Vi levererar sunda hus för flera generationer där goda och energieffektiva material och lösningar är en självklarhet i alla våra leveranser och där våra kundlöften är en av våra ledstjärnor.

Offensiv

Vi värnar om innovation och nytänkande och främjar en inkluderande arbetskultur som präglas av förtroende och respekt för varandra.

Lonnsom

OBOS ska vara ledande inom ansvarsfullt företagande. Vi har god förståelse för marknaden vi verkar i, dess drivkrafter samt de risker vi ställs inför. Att vara långsiktigt lönsamma är viktigt, inte bara för oss som bolag och våra ägare, utan också för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners. Vi ska finnas här idag, imorgon och många år fram i tiden.

Engasjert

Vi värnar om våra medmänniskor och vår omvärld. Hållbar utveckling är integrerad i hela vår verksamhet. Genom att uppträda ärligt och rättvist bygger vi förtroendefulla relationer med leverantörer och samarbetspartners. Alla våra medarbetare förbinder sig att verka i enlighet med vår uppförandekod, som hjälper oss att fatta korrekta beslut i olika sammanhang.

Inspirerande mångfald

OBOS värdesätter inspirerade medarbetare med goda idéer. Hela koncernens framgång är beroende av att vi har medarbetare som vill göra allt de kan för att OBOS ska lyckas, och som är stolta över att arbeta för företaget. Det är också viktigt för oss att ha människor i teamet som speglar samhället runt omkring oss. Hos oss ska alla ha samma möjligheter, oberoende av till exempel kulturell bakgrund, funktionsvariationer, kön eller sexuell läggning. Att vi är olika och del av en mångfald gör oss bättre rustade att utveckla produkter, lösningar och tjänster som samhället runt omkring oss har behov av.