OBOS Medlem Personuppgiftspolicy

OBOS BBL ("OBOS") ägs av dess medlemmar och OBOS främsta mål är att tillhandahålla bostäder till just medlemmar. Samtidigt tillhandahåller OBOS ett förmånsprogram för sina medlemmar, där medlemmar kan ta del av olika tjänster, erbjudanden och förmåner från både företag i OBOS-koncernen och OBOS andra samarbetspartners.

All behandling av personuppgifter regleras genom svensk, norsk och europeisk dataskyddslagstiftning. För såväl OBOS, OBOS-medlemmar och andra kunder/användare av OBOS tjänster är det viktigt att personuppgifter behandlas på ett säkert och tryggt sätt. Ett medlemskap i OBOS kan medföra rättigheter för medlemmen som har byggts upp under många års medlemskap. Dessa rättigheter kan vara en viktig förutsättning för att medlemmen ska kunna förvärva ett boende. Utifrån detta finns också ett starkt behov av att lagring och behandling av medlemmars personuppgifter sker på ett säkert och kontrollerat sätt.

Det är nödvändigt för oss att registrera och lagra personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster. Däremot strävar vi efter att skydda och respektera din integritet på bästa möjliga sätt. Detta sker bland annat genom att:

 • All behandling sker på korrekt laglig grund
 • Vi samlar inte in, lagrar eller behandlar personuppgifter i större utsträckning än vad vi behöver och behandlar inte heller personuppgifter för andra ändamål än för vilka de samlats in för
 • Vi har adekvata och tillförlitliga säkerhetsåtgärder och system för att skydda dina personuppgifter
 • Vi tillhandahåller individuella anpassningsalternativ och inbyggd säkerhet i nya tekniska lösningar
 • Vi ger dig tillgång till och möjlighet att radera dina personuppgifter i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag och utifrån våra medlemsregler
 • Vi informerar dig om hur dina personuppgifter samlas in, används och lagras. Detta gör vi bl.a. genom vår personuppgiftspolicy som enkelt förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Inledning
OBOS BBL ("OBOS") är Norges största bostadsförvaltare och en av nordens största bostadutvecklare. OBOS ägs av dess medlemmar.

OBOS bedriver verksamhet inom bl.a. bostadsutveckling, bank, fastigheter, management, konsulttjänster och digitala tjänster. Verksamheten bedrivs av OBOS självt eller genom något av OBOS dotterbolag. OBOS tillsammans OBOS dotterbolag utgör OBOS-koncernen. OBOS har också flera externa samarbetspartners inom olika branscher som bidrar till mångfalden i det förmånsprogram som utgör en väsentlig del av OBOS-medlemskapet. Medlemsprogrammet ägs och förvaltas av OBOS och utvecklas ständigt.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”) och annan lagstiftning innehåller regler om hur personuppgifter får samlas in och behandlas. OBOS personuppgiftspolicy ska, på samma sätt som föreskrivs i Dataskyddsförordningen och annan lagstiftning, säkerställa att personuppgifter behandlas på ett tryggt och korrekt sätt.

Denna personuppgiftspolicy gäller alla företag i OBOS-koncernen och alla OBOS-medlemmar, kunder och användare av OBOS tjänster. Användningen av våra webbplatser regleras dessutom i vår cookiepolicy.

Observera att vissa företag i OBOS-koncernen, såsom exempelvis OBOS Bank som omfattas av penningtvättslagen, har kompletterande regler för behandling av personuppgifter. På samma sätt har vissa tjänster som erbjuds av företag i OBOS-koncernen, såsom exempelvis App Nabohjelp, kompletterande personuppgiftspolicyer. Vilka företag och/eller tjänster det gäller framgår här.

Terminologi
Några viktiga begrepp (i alfabetisk ordning):

Anonymiserad information är information där vi har tagit bort alla identifierbara objekt så att det inte längre är möjligt att associera informationen med dig som individ

Behandlingen av personuppgifter är användningen av personuppgifter, såsom bl.a. insamling, lagring, ändring, montering, avslöjande och radering.

Behandlingsansvarig chef är OBOS koncernchef, som ansvarar behandling av personuppgifter i OBOS BBL och därmed behandling av personuppgifter medlemsprogrammet. När det gäller behandling av personuppgifter i dotterbolag i OBOS-koncernen, ligger behandlingsansvaret istället hos dotterbolagen.

Förmånsprogram är förmåner och erbjudanden som riktas till OBOS-medlemmar och som medlemmarna inte kunde förhandla fram på egen hand.

OBOS är OBOS BBL, Norges största bostadsförvaltare och en av nordens största bostadutvecklare, med organisationsnummer 937052766.

OBOS-koncernen är OBOS BBL och dess dotterbolag, såsom exempelvis OBOS-banken AS, OBOS Eiendomsmeglere AS, OBOS Sverige AB eller Block Watne AS

OBOS-kund är alla som prenumererar på, köper eller använder OBOS-tjänster. En OBOS-kund kan också vara en OBOS-medlem.

OBOS-medlem är en fysisk eller juridisk person som har erhållit ett medlemsnummer i OBOS och som har betalat medlemsavgift.

OBOS-tjänster är de förmåner som erbjuds av ett företag i OBOS-koncernen.

Personuppgifter är information som vanligtvis direkt eller indirekt kan associeras med dig som individ, såsom exempelvis ditt namn, adress, födelsedatum, etc.

Dataskyddsförordningen är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (GDPR)

Dataskyddslagstiftningen är Dataskyddsförordningen och annan nationell och internationell lagstiftning som innehåller regler om hur personuppgifter får samlas in och behandlas.

Vilken typ av personlig information samlar vi in?
OBOS tillhandahåller olika tjänster. Vilken information vi samlar in om dig beror på om du är OBOS-medlem eller inte och vilka OBOS-tjänster du använder eller köper. Vilken information vi samlar in beror också på vilken information du lämnar till oss när du tecknar medlemskap, när du köper en tjänst, laddar ned en app eller i andra sammanhang. Som exempel kan nämnas "Min sida" där du kan lämna ytterligare information bl.a. hur du vill att OBOS ska kontakta dig.

Vid registrering i OBOS medlemsprogram registrerar OBOS följande personuppgifter i medlemsregistret: namn, födelsedatum, personnummer, fullständig adress, registrerat datum, land, e-postadress och telefonnummer. OBOS kommer sedan att registrera betalningsdatum för inträdesavgift och medlemsavgift, varefter medlemsnummer tilldelas och registreras av OBOS. Sådana personuppgifter kan också samlas in om OBOS-kunder i den utsträckning som OBOS behöver detta för att kunna leverera sina tjänster. Vissa åtgärder eller transaktioner kräver att andra personuppgifter samlas in och behandlas såsom personnummer eller medborgarskap. I vissa fall måste OBOS registrera och behandla ytterligare personuppgifter för att kunna verifiera kundens identitet.

OBOS-medlemmar och OBOS-kunder kan välja att registrera ytterligare personuppgifter exempelvis på "Min sida" eller i appar såsom ”Nabohjelp”.
Vid behov kommer OBOS också att kunna samla in och registrera personuppgifter från andra källor, såsom från OBOS samarbetspartners i förmånsprogrammet och andra externa parter samt utföra kreditkontroller via extern leverantör.

Vi hänvisar också till vår cookiepolicy när det gäller användningen av vår webbplats.

Är du skyldig att lämna ut dina personuppgifter till OBOS?
Det är frivilligt att lämna personuppgifter till OBOS. För att hantera ditt OBOS-medlemskap på ett tillförlitligt sätt måste vi emellertid som ett minimum, registrera ditt namn, födelsedatum, personnummer, fullständig adress, datum för medlemskap, medlemsnummer och datum för betalning av inträdesavgift och medlemsavgift.

Du har med andra ord ingen skyldighet att lämna några personuppgifter till OBOS, men om du inte lämnar några personuppgifter är det inte möjligt för dig att vara OBOS-medlem eller ta del av våra tjänster då vi exempelvis inte kan fakturera dig för medlemskapet, leverera tjänster eller uppfylla lagstadgade registreringsskyldigheter.

När registrerar OBOS dina personuppgifter?
OBOS tillhandahåller olika tjänster. Vilken information vi samlar in om dig och när beror på om du är OBOS-medlem och/eller vilka OBOS-tjänster du använder eller köper. Vi samlar bl.a. in och behandlar följande personuppgifter:

 • Personuppgifter som du lämnar till oss när du blir OBOS-medlem, när du köper eller registrerar dig för våra tjänster, när du registrerar dig för våra nyhetsbrev, tävlingar eller liknande, eller när du kontaktar oss med frågor eller klagomål
 • Personuppgifter som vi erhåller från andra källor, såsom andra tjänsteleverantörer eller från offentliga register
 • Personuppgifter som är relaterade till din betalningshistorik, till exempel tidpunkt för betalning av inträdesavgift och medlemsavgifter
 • Personuppgifter gällande ditt OBOS-medlemskap, till exempel ändringar du själv gör i OBOS app eller muntligen genom kontakt med medlemsservice
 • Personuppgifter som utvisar hur du utövar dina rättigheter och förmåner som OBOS-medlem, såsom tid och plats för utövandet av din rätt till förtur
 • Personuppgifter som lagras automatiskt när du använder en av våra tjänster, till exempel när du använder OBOS-appen, appen ”Nabohjelp”, gör ändringar på "Min sida" i OBOS-appen, eller besöker vår webbplats (se även vår cookiepolicy)
 • Personuppgifter som du har lämnat i samband med köp av tjänst från ett företag i OBOS-koncernen och som anges i det bolagets personuppgiftspolicy.

För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?
Huvudsyftet med OBOS insamling och behandling av personuppgifter är att förvalta, administrera och följa upp OBOS-medlemskapet på bästa möjliga sätt. Dina personuppgifter behandlas till exempel för:

 • utfärdande av medlemskort samt ge dig tillgång till medlemssidor i OBOS-appen eller tillgång till evenemang som är reserverade för OBOS-medlemmar
 • identifiering av OBOS-medlemmar och OBOS-kunder, inklusive verifiering vid köp av varor eller tjänster där medlemsrabatt kan utnyttjas
 • att driva, förvalta och underhålla OBOS medlemsregister
 • uppföljning av rättigheter för OBOS-medlemmar, såsom exempelvis din rätt till förtur
 • att se till att tjänsterna alltid fungerar med god kvalitet
 • att OBOS-koncernen ska ha relevant information om din medlems- eller kundrelation exempelvis i samband med marknadsföringsaktiviteter
 • hantera inträdesavgift och medlemsavgifter
 • att tillhandahålla väsentlig information gällande OBOS-medlemskapet
 • att hålla dig informerad om projekt där du har möjlighet att använda din rätt till förtur
 • att informera dig om innehåll och ändringar i OBOS-medlemmarnas förmånsprogram där företag i OBOS-koncernen och OBOS samarbetspartners erbjuder rabatter/förmåner till OBOS-medlemmar
 • distribution av nyhetsbrev
 • fakturering, kreditkontroll och betalningsuppföljning, och
  åtgärdande av fel, kundservice och klagomålshantering.

Ett annat huvudsyfte med OBOS behandling av personuppgifter är att tillhandahålla OBOS-tjänster till OBOS-kunder i enlighet med ingångna avtal.

OBOS använder dessutom information som vi registrerar om dig som OBOS-medlem eller OBOS-kund för följande ändamål:

 • Efterlevnad av lagstadgade skyldigheter: OBOS behandlar personuppgifter för att fullgöra lagstadgade skyldigheter.
 • Analys/utveckling: Vi behandlar personuppgifter för att förstå OBOS-medlemmarnas och OBOS-kundernas behov och för att förbättra och vidareutveckla vårt bostadsbyggande och våra tjänster. Sådan utveckling och analys sker främst genom att personuppgifter anonymiseras eller pseudonymiseras, och används på en övergripande nivå. OBOS använder till exempel statistiska data för att gruppera OBOS-medlemmar och OBOS-kunder enligt faktorer som medlemstid, fakturering, bosättning eller ålder och för att förbereda analyser/rapporter om hur sådana faktorer kan påverka användningen av OBOS-medlemskapet eller OBOS-tjänsterna för att utveckla och förbättra dessa.
 • Försäljning/marknad: Vi använder både anonymiserade data och personuppgifter i marknadsföringssyfte i enlighet med gällande lag. Dessa aktiviteter omfattar marknadsföring av tjänster från företag i OBOS-koncernen och deras samarbetspartners och inbegriper bl.a.
  - Att skicka nyhetsbrev eller andra online-förfrågningar som innehåller marknadsföring, förutsatt att detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller baseras på ditt samtycke. OBOS vill att OBOS-medlemmar ska få tillgång till de erbjudanden och fördelar som medlemskapet medför och det kan vara lämpligt för tredje part att hjälpa OBOS med detta.
  Att skicka adresserad e-post som innehåller marknadsföring, förutsatt att detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller att det baseras på ditt samtycke
  - Att genomföra kundvårdssamtal via telefon som kan inkludera marknadsföring av tjänster under förutsättning att detta är tillåtet enligt tillämplig lag eller att det baseras på ditt samtycke.
  - Att skapa målgrupper för marknadsföring och individuellt anpassa marknadsföring (profilering) baserat på lagrad kundinformation, till exempel genom att ge individuella rekommendationer eller riktat innehåll till OBOS-medlemmar eller OBOS-kunder i nyhetsbrev.
  - Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och marknadsanalyser
  - Att i samband med utnyttjandet av OBOS-medlemmarnas förmånsprogram, kontrollera medlemskap.
  - Att med stöd av gällande lag samla in personuppgifter från tredje part, såsom Google, Facebook och andra digitala aktörer, för att kunna kommunicera med dig via dessa kanaler.

Observera att det finns en möjlighet för dig att välja bort marknadsföring och profilering i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om detta nedan

 • Andra ändamål som du har samtyckt till: OBOS kan även komma att behandla dina personuppgifter för annat ändamål som du specifikt har samtyckt till. Sådana medgivanden kan återkallas när som helst.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan eller för att uppfylla lagstadgade krav. Det innebär att lagringstiden är olika för olika typer av information. Som exempel kan nämnas att redovisningslagstiftning kan ställa krav på att viss information ska sparas under viss tid. Vissa personuppgifter, såsom kontaktinformation, måste vi lagra så länge du är medlem i OBOS och under två år därefter bl.a. för att kunna uppdatera antalet medlemsår om du skulle välja att bli medlem i OBOS på nytt (såvida du inte begär att dina uppgifter ska raderas).

Om du väljer att säga upp medlemskapet i OBOS, eller utesluts kommer dina personuppgifter att raderas från registret utan onödigt dröjsmål.
Om du inte betalar medlemsavgiften till OBOS och utesluts på den grunden kommer du dock inte automatiskt att raderas från medlemsregistret. Informationen om dig överförs istället efter viss tid till en separat och speciellt avskärmad databas. Personuppgifterna sparas då för hantering av eventuella tvister om medlemsrättigheter som kan uppstå långt efter.
Andra typer av personuppgifter (t.ex. e-post och dokumenterad dialog med medlemsservice eller val i OBOS app lagras kortare tid.

Historisk data är av stort värde för OBOS då det hjälper oss att förstå våra OBOS-medlemmar och OBOS-kunder på bästa sätt. OBOS önskar inte att kompromissa med din integritet för att uppnå detta syfte. Därför strävar vi efter att anonymisera historiska data som inte är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Sådan anonymisering av personuppgifter gör det möjligt för OBOS att dra nytta av lagrade data på ett integritetsvänligt sätt.

Vem delar vi informationen med?
OBOS främsta mål är att förse medlemmarna med bostäder. Samtidigt utvecklar och förvaltar OBOS ett förmånsprogram för sina medlemmar, där medlemmar kan ta del av olika tjänster, erbjudanden och förmåner från både företag i OBOS-koncernen samt OBOS samarbetspartners. Relevant information delas därför med företag inom OBOS-koncernen och i begränsad utsträckning till externa samarbetspartners för användning för samma ändamål som beskrivits ovan.

I vissa fall utför extern tredje part tjänster för vår räkning och hjälper oss att driva verksamheten och tillhandahålla tjänster. Till exempel köper vi olika datorprogram och lagringstjänster av externa parter. Sådana externa parter och även OBOS samarbetspartners inom OBOS förmånsprogram får tillgång till personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna fullgöra sina leveranser till OBOS.

All behandling av personuppgifter som utförs av bolag inom OBOS-koncernen, av OBOS samarbetspartners i förmånsprogrammet eller andra externa parter sker i enlighet med ingångna personuppgiftsbiträdesavtal som uppställer tydliga krav på att följa gällande dataskyddslagstiftning och upprätthålla informationssäkerhet. Om externa parter är belägna utanför EU kommer vi i den mån det krävs använda Europeiska kommissionens standardavtal för att säkerställa en tillfredsställande skyddsnivå.

Vissa personuppgifter kan lämnas ut till offentliga myndigheter eller andra parter i den utsträckning som krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller som är nödvändiga för utredning av eventuella brott.

Utlämnande av personuppgifter kan också ske i samband med förvärv, försäljning, sammanslagning eller delning av bolag och verksamheter eller delar därav.

Utifrån vilka juridiska grunder behandlar vi dina personuppgifter?
På vilken juridisk grund vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på om du är OBOS-medlem eller OBOS-kund samt vilken typ av tjänster OBOS tillhandahåller till dig. Nedan listas våra juridiska grunder i prioritetsordning.

 • För att uppfylla lagstadgade skyldigheter: OBOS är enligt lag skyldig att samla in och behandla vissa personuppgifter.
 • För att uppfylla ett avtal där du är part: OBOS behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som OBOS-medlem eller OBOS-kund. Detta gäller också som huvudregel för den behandling som sker i OBOS dotterbolag då dessa har en viktigt roll OBOS-medlemskapet. Förpliktelserna i avtalet mellan OBOS och dig som OBOS-medlem eller OBOS-kund kräver behandling av dina personuppgifter. Det är till exempel nödvändigt för OBOS att ha ett uppdaterat medlemsregister innehållande kontaktuppgifter och uppgifter om din rätt till förtur till en OBOS-bostad. OBOS anser vidare att OBOS har en skyldighet att förse dig som OBOS-medlem med information om OBOS-medlemskapet och dess innehåll samt vilka fördelar du kan dra nytta av genom förmånsprogrammet eftersom förmånsprogrammet ständigt utvecklas.
 • Berättigat intresse: OBOS har ett berättigat intresse att marknadsföra OBOS-tjänster och OBOS-medlemskap samt dess innehåll direkt till befintliga OBOS-medlemmar och OBOS-kunder. OBOS kommer dock bara genomföra sådan marknadsföring i sådana fall där OBOS bedömer att OBOS berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.
 • Samtycke: OBOS kommer i vissa fall vilja behandla personuppgifter på andra sätt än vad som nämnts ovan. OBOS kommer i dessa fall bara behandla personupgifter om du lämnat ett frivilligt, uttryckligt och informerat samtycke till. Vi kommer därutöver be dig om ett uttryckligt samtycke innan någon av våra samarbetspartner i förmånsprogrammet kontaktar dig direkt. Dina samtycken kan återkallas när som helst.

Vem är behandlingsansvarig?
Det är OBOS koncernchef som ansvarar för all behandling av personuppgifter i OBOS BBL, inklusive administrationen av medlemsregistret. Det dagliga ansvaret för behandling, administration och förvaltning av medlemsregistret samt utveckling av förmånsprogrammet programmet är dock delegerat till den medlemsavdelning som tar hand om alla dagliga uppgifter i samband med medlemsregistret. I dessa uppgifter ingår att svara på frågor om OBOS behandling av personuppgifter.
När det gäller behandling av personuppgifter i dotterbolag i OBOS-koncernen, ligger behandlingsansvaret hos dotterbolagets verkställande direktör.

Hur skyddar vi personuppgifter?
Vi arbetar proaktivt och systematiskt för att skydda de personuppgifter vi behandlar och använder tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst och användning. I den mån vi delar personuppgifter med tredje part ställer vi motsvarande krav på dem. Därutöver genomför vi med jämna mellanrum riskanalyser och säkerhetsrevisioner för att utvärdera eventuella risker i personuppgiftssäkerheten för att förhindra obehöriga att få tillgång till dina personuppgifter och förebygga andra personuppgiftsincidenter.
Endast utvalda anställda i OBOS har tillgång till medlemsregistret. OBOS har goda rutiner för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till medlemsregistret och för hur personuppgifter får behandlas. Tillgången regleras genom ett lösenordsförfarande.

Våra rutiner för personuppgiftsbehandling är säkra. Personuppgifterna lagras på ett säkert sätt för att förhindra obehörig användning och så att dataskyddslagstiftningens krav på bl.a. integritet, konfidentialitet och öppenhet upprätthålls.

Användningen av "Min sida" kräver inloggning. På samma sätt kommer flera av OBOS-tjänsterna och appar skyddas mot obehörig åtkomst genom ett inloggningsförfarande. Du är ensam ansvarig för att förvara dina inloggningsuppgifter etc. på ett säkert sätt.

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning
Som OBOS-medlem eller OBOS-kund har du rätt till:

 • Tillgång: Du har rätt att veta vilken information vi har registrerat om dig (med de begränsningar som anges i tillämplig lag). Begränsad åtkomst till informationen får du genom att logga in i OBOS app. För mer detaljerad information, vänligen kontakta OBOS via e-postadress: medlemsservice@obos.se
 • Rättelse och radering: Du kan kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller inaktuella personuppgifter rättas eller tas bort av OBOS. Du kan också korrigera kontaktuppgifter i OBOS app.
 • Återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla samtycken gällande personuppgiftsbehandlingar som du har lämnat till OBOS. Du kan till exempel enkelt avsluta prenumerationen på nyhetsbrev som du får via e-post.
 • Välja bort oönskad marknadsföring:
  Du kan välja bort olika former av direktmarknadsföring och användning av profilering i marknadsföringssyfte.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan detta administreras i OBOS-appen, eller så kan du kontakta medlemsservice på OBOS på e-postadress: medlemsservice@obos.se
Kontakta gärna OBOS dotterbolag direkt om din fråga gäller ett specifikt dotterbolags behandling av dina personuppgifter.

Observera att OBOS både har en skyldighet och ett behov av att kommunicera med alla OBOS-medlemmar och OBOS-kunder. Viktig information som rör ditt OBOS-medlemskap eller din kundrelation med OBOS kan du inte välja bort utan att samtidigt avsluta ditt medlemskap, kundrelation eller leverans av OBOS-tjänsten. Du har dock möjlighet att påverka genom vilka kanaler du ska få informationen. Om du begränsar våra möjligheter att kommunicera med dig så kan du missa förmåner som är tillgängliga för OBOS-medlemmar och det kan innebära att ditt OBOS-medlemskap eller din OBOS-tjänst inte kommer kännas lika relevant för dig.

Din rätt att bli glömd
Rätten till radering kallas ofta "rätten att bli glömd". Detta är en möjlighet för en registrerad att få alla personuppgifter om sig själv raderade. Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller.

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
 • Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke
 • Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna
 • Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt
 • Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse

  Det går således inte att få dina personuppgifter raderade om du vill ha kvar ditt medlemskap hos OBOS eller om du vill nyttja vissa av de andra tjänsterna hos OBOS. Du har dock rätt att få dina uppgifter raderade om ditt medlemskap eller kundrelation med OBOS är eller är på väg att sägas upp. Vid en sådan begäran kommer vi säkerställa att begäran kommer från rätt person. Rätten att bli glömd gäller inte om OBOS har en lagstadgad skyldighet eller rätt att behandla personuppgifterna eller att behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet eller om behandling av personuppgifter är nödvändig för att driva, fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.
  Om du vill radera personuppgifter från någon av OBOS appar finns mer information gällande detta under ”inställningar”.

Kontaktinformation och möjlighet till klagomål
För OBOS är det viktigt att bedriva en ansvarsfull verksamhet där man värnar om de personuppgifter som lämnats till oss i förtroende.

 • Om du har några frågor eller av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss i anledning av denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta medlemsservice på OBOS via e-postadress: medlemsservice@obos.se

  Kontaktuppgifter till de olika dotterbolagen inom OBOS-koncernen finns på respektive företags webbplatser.
  Om du anser att vi agerar i strid med denna personuppgiftspolicy eller gällande dataskyddslagstiftning så hör gärna av dig till oss.

Var får jag reda på om ändringar i personuppgiftspolicyn?
OBOS-koncernen har en mångsidig verksamhet och både OBOS-medlemskapet och OBOS-tjänster utvecklas kontinuerligt. Dessutom är OBOS verksamt i branscher där lagkrav och myndighetsföreskrifter förändras över tid. Det kan därför uppkomma behov av uppdatera personuppgiftspolicyn och OBOS förbehåller sig därför också rätten att göra förändringar i denna.


Därför uppmanar vi dig att regelbundet kontrollera den senaste versionen av denna personuppgiftspolicy på vår webbplats. Vid mindre justeringar kommer vi normalt att informera om justeringarna på hemsidan, i OBOS-appen samt i nyhetsbrev eller liknande. Om vi gör ändringar av större betydelse i personuppgiftspolicyn får du meddelande om detta direkt via tillgängliga kanaler som via e-post eller sms.
Information om när den senaste ändringen gjordes finns längst ner på sidan.

Användning av cookies i OBOS digitala lösningar
Om du är på OBOS webbplatser eller andra tillhörande internetapplikationer lämnas vissa elektroniska spår. OBOS kommer under en tidsperiod lagra viss information via så kallade cookies. En cookie är en textfil som, när du besöker eller interagerar med en webbplats, lagras på din dator. OBOS använder cookies för att generera statistik och de kan även användas i samband med marknadsföring av erbjudanden och medlemsförmåner genom förmånsprogrammet. Cookies registrerar information om användningen av OBOS webbplatser och kan användas för att förbättra hemsidorna dem och tillhandahålla en bättre användarupplevelse.

Mer information om OBOS användning av cookies finns i vår cookiepolicy här.

Nr 1/2020 svensk utgåva OBOS Medlem Personuppgiftspolicy
17 november 2020