Hoppa till innehåll

OBOS Demokratikommitté har lämnat över sin rapport: Nu ska medlemmarna säga sitt

2021 inrättade OBOS årsstämma en oberoende demokratikommitté som fick i uppdrag att utreda medlemsdemokratin i OBOS. Kommittén har nu överlämnat sin rapport till styrelsen och den kommer att skickas ut till alla medlemmar så att de får möjlighet att ge sina synpunkter.

Publicerad:
måndag 14 mars 2022

Läs Demokratikommitténs rapport här

Lämna synpunkter på rekommendationen här

Demokratikommitténs uppdrag har varit att föreslå en stabil och framtidsorienterad ledningsstruktur för ett kooperativ med stort medlemsdeltagande. Kommittén har utgått från ett antal medlemsförslag som lades fram vid förra årets årsstämma. De har haft 11 möten och har arbetat med en referensgrupp som till största delen består av personer utanför OBOS organisation.
– Det här är första gången OBOS gör en så grundlig genomgång av våra demokratiska organ och vårt medlemsdeltagande. Genom demokratikommitténs rapport får OBOS, som driver en omfattande verksamhet och har över 500 000 medlemmar, ett viktigt kunskapsunderlag för vidareutveckling av organisationen. Nu ska rapporten ut på remiss i tre veckor så att alla medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter, kommentarer och frågor. Därefter kommer styrelsen att arbeta vidare med konkreta förslag utifrån rapporten och all feedback som kommer in och diskutera synpunkterna med representantskapet. Sedan är det upp till OBOS årsstämma att fatta beslut, säger styrelseordförande Roar Engeland.

Demokratikommitténs rekommendationer

Demokratikommitténs övergripande slutsats är att OBOS är en demokratisk organisation. Det innebär dock inte att det inte finns utrymme för förbättringsåtgärder som stärker medlemsdemokratin i OBOS både formellt och reellt. Demokratikommittén har övervägt både åtgärder som kräver ändringar av bolagsordningen och kooperativets formella struktur och åtgärder som kan vidtas inom ramen för den befintliga organisationen.

Nedan följer en kort översikt över de viktigaste förslagen och rekommendationerna som demokratikommittén lägger fram i sin rapport. Översikten är inte fullständig. Rapporten innehåller bland annat en rad rekommendationer avseende befintlig praxis som enligt demokratikommittén bör bevaras samt utvärderingar av förslag som kommittén anser att vi inte bör gå vidare med. Motiveringarna och det exakta innehållet i dessa förslag och utvärderingar finns i kapitel 6 och 7 i själva rapporten.

Under 2021 har OBOS redan vidtagit flera åtgärder som syftar till att stärka medlemmarnas delaktighet. Beskrivningar av dessa åtgärder finns bland annat i punkt 6.1, 6.6.3, 6.6.4, 6.7 och 7.7.1.

Formell organisationsstruktur

Demokratikommittén rekommenderar inte att några större ändringar görs i OBOS formella organisationsstruktur. Se punkt 6.5 och 7.2.

Representantskapet

Demokratikommitténs uppfattning är att representantskapet är det viktigaste organet för medlemsinflytande i OBOS.

Kommitténs rekommendationer:

 • Bevara och förstärk representantskapets uppdrag. Punkt 4.9, 6.5 och 7.8.7.
 • Fortsätt att involvera representantskapet i frågor som rör bidrag till boendemiljöåtgärder och andra samhällsnyttiga åtgärder.
 • Skriv in i stadgarna att representantskapet har rätt att ge rekommendationer till styrelsen i vilken fråga som helst.
 • Stärk representantskapets sammansättning genom att skillnaden mellan representantskapsmedlemmar och ställföreträdande delegater upphävs. Mer information finns i punkt 7.8.2.

Årsstämman

Enligt bostadsbyggnadslagen är det styrelsen, inte årsstämman, som har det övergripande ansvaret för bostadskooperativets styrning och koncernchefen som har det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten. Lagen säger också att det är styrelsen som fastställer OBOS strategi. Denna uppgift kan inte fråntas styrelsen. Mer information finns i punkt 4.9.

Kommitténs rekommendationer:

 • Större strategiska frågor och beslut bör kommuniceras med årsstämman så att de beslut OBOS fattar inte kommer som en överraskning.
 • Skriv in i stadgarna att OBOS ska vara en viktig aktör som påverkar samhällsutvecklingen inom sitt definierade verksamhetsfält och geografiska område, men att OBOS ska iaktta försiktighet när det gäller att ta ställning i frågor av politisk eller samhällelig karaktär som inte har någon betydelse för realiseringen av OBOS syfte. Mer information finns i punkt 7.3.
 • Skriv in i stadgarna att alla andelsägare ska ha rätt att delta i OBOS årsstämma digitalt (elektroniskt). Mer information finns i punkt 7.4.3.
 • ”Stora valberedningen” ska sträva mot att de förtroendevalda återspeglar medlemssammansättningen med avseende på geografi, kön, ålder, etnicitet etc. Mer information finns i punkt 7.9.3.
 • Överväg om andelsägare i bostadsrättsföreningar med 30 andelsägare eller färre (”små bostadsrättsföreningar”) bör ges något större representation i årsstämman.

Vid OBOS årsstämma 2021 lades flera förslag fram som går ut på att begränsa anställdas rätt att delta som delegater på årsstämman. Demokratikommittén har gått igenom samtliga förslag och har kommit fram till att det skulle vara olagligt. Mer information finns i punkt 7.4.5.

Regler för ärendehantering

Kommitténs rekommendationer:

 • Ta fram ett nytt digitalt (elektroniskt) valsystem för valet av delegater för medlemmar som inte är boende. Mer information finns i punkt 7.5.1.
 • Fortsätta att hålla årsstämman som ett digitalt (elektroniskt) möte. Kommittéledamot Boye reserverar sig mot detta. Mer information finns i punkt 7.7.1.
 • Utveckla ett system som ger alla OBOS-medlemmar rätt att få bistånd med att kvalitetssäkra förslag till årsstämman. Mer information finns i punkt 7.7.5.
 • Skriv in i stadgarna att representantskapets ordförande har rätt att bestämma huruvida representantskapets möte ska hållas som ett fysiskt möte, elektroniskt möte eller hybridmöte. Mer information finns i punkt 7.8.8.
 • Årsstämman utarbetar instruktioner för ”stora valberedningen”. Mer information finns i punkt 7.9.2.
 • Instruktionerna bör innehålla ett krav på mångfald vid val till förtroendeuppdrag. Mer information finns i punkt 7.9.3.
 • ”Stora valberedningen” ska ge en motivering till sitt förslag. Mer information finns i punkt 7.9.4.
 • Det bör framgå av bolagsordningen att årsstämman fastställer ersättningen till ”stora valberedningen”. Mer information finns i punkt 7.9.6.

Valberedningen ska inte kunna föreslå sig själva som kandidater till förtroendeuppdrag. På den här punkten reserverar sig kommittéledamöterna Allgot och Boye. Mer information finns i punkt 7.9.6.

Kommunikation mellan OBOS och medlemmarna

Kommitténs rekommendationer:

 • Fortsätta arbetet med att förbättra öppenhet och kommunikation med medlemmarna. Mer information finns i punkt 6.6.1.
 • Eftersträva största möjliga öppenhet i den mån det är tillåtet enligt lag och försvarbart av affärs- och konkurrensmässiga skäl samt med hänsyn till den personliga integriteten och allmänna krav på ärendehanteringen. Mer information finns i punkt 6.6.2, 6.6.3 och 6.6.4.

Utforma ett utbildningsprogram som riktar sig särskilt till årsstämmans delegater. Eventuellt bör även ett informationspaket tas fram som görs lättillgängligt via OBOS webbplatser. Mer information finns i punkt 7.6.

Delaktighet utanför OBOS formella beslutsorgan

Kommitténs rekommendationer:

 • OBOS bör lägga stor vikt vid medlemmarnas delaktighet.
 • Fortsätt att genomföra dialogmöten.
 • Fortsätt att använda en medlemspanel där deltagarna kan framföra synpunkter på OBOS produkter och tjänster och en ”digital förslagslåda”.
 • Inled en omfattande och grundlig medlemsundersökning efter årsstämman 2022.

Stärk arbetet med att utveckla välfungerande medverkansprocesser i byggprojekt i alla regioner. Mer information finns i punkt 6.7.

Rättspolitisk utvärdering av lagen om bygglov för bostäder

Kommitténs rekommendationer:

En enig kommitté anser att det kan ifrågasättas huruvida lagen om bygglov för bostäder (bustadbyggjelagslova) är för rigid när det gäller möjligheterna att skapa förutsättningar för en optimal medlemsdemokrati. Kommittén nämner också ett antal frågor som hela eller delar av kommittén eller enskilda kommittéledamöter anser att OBOS bör överväga att ta upp med lagstiftarna. Mer information finns i punkt 6.10.

Relaterade

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Träffa OBOS i Almedalen

Den 27 juni till 1 juli är det återigen dags för Almedalsveckan i Visby. Som en av Norge och Sveriges största bostadsutvecklare finns OBOS självklart på plats – med seminarier i egen regi, rundabordssamtal och som experter i panelsamtal. Söker du experter till din panel? Tveka inte att höra av dig.

Hög aktivitet under ett utmanande år

2022 blev ett mer utmanande år än vad de flesta hade förväntat sig. Men trots oroliga marknadsförhållanden upprätthöll OBOS en offensiv byggtakt.
Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem

OBOS: Svårare för samhällsbärande yrkesgrupper att köpa bostad i storstäderna

Endast 1 av 9 bostäder i Storstockholm kunde köpas av en grundskollärare med 37 400 kronor i månadslön i slutet av 2022. Det visar den senaste upplagan av OBOS lärarindex. – Sedan förra året minskar andelen bostäder som samhällsbärande yrkesgrupper kan köpa i alla tre storstadsregioner. Det är inte bara ett problem för enskilda individer, det hotar även städernas attraktionskraft, säger Sofia Ljungdahl, VD OBOS Nya Hem.