Hoppa till innehåll

Personuppgiftspolicy OBOS Kärnhem AB

Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss. Vi tar därför ansvar för att skydda våra kunders och potentiella kunders integritet och behandla personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Vad är en personuppgift, behandling av personuppgift och personuppgiftsansvarig

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och en persons användarbeteende utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas är Kärnhem Bostadsproduktion AB.

Personuppgiftshantering vid besök på obos.se

Cookies
Vi använder olika tekniska lösningar för att till exempel förbättra din webbupplevelse, hjälpa dig som användare att få mer relevant information och statistik. Cookies som används för att kunna upprätthålla grundläggande funktionalitet för webbsidan, exempel på sådant kan vara att hålla en användare inloggad i en tjänst där du loggat in när du växlar mellan olika sidor.

Statistik
Cookies används för att samla in besökardata från webbläsaren. Exempelvis för att se hur många besökare det är på webbplatsen, hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilken information som konsumeras av besökare i olika lägen. Cookies används också för att utvärdera marknadsföringsaktiviteter och för att kunna se vilket resultat olika typer av marknadsföringsaktiviteter ger.

Marknadsföringsinformation
Cookies och liknande tekniker används också för marknadsföring och annonsering. Exempelvis för att vi skall kunna visa rätt information för rätt personer, detta för att skapa en bättre upplevelse för dig som besökare.

Cookies som används
Grundläggande cookies och exempel på 3:e part cookies som används på webbsidan:

Google – cookies från Google som sätts för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används.

Facebook – används för att du ska kunna dela information du gillar på ett enkelt sätt med dina vänner.

Annonsnätverk – vi använder cookies för annonsering, för att kunna utvärdera vad annonseringen ger och för att du som användare skall få relevant information i vår kommunikation med dig. Exempel på annonsnätverk är DoubleClick, som är en del av Google.

Hantera 3:e part cookies
Du som användare kan använda olika tjänster för att hantera 3:e part cookies, www.ghostery.com är ett verktyg som du kan lägga in i din webbläsare för att se vilka 3:e part cookies som används av webbplatser som du besöker. Via verktyget kan du stänga av enskilda 3:e part cookies, observera då att du stänger av aktuell cookie på alla webbplatser, inte bara på de webbplatser som vi ansvarar för.

 

Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering för Intressent

När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för objekt, nyhetsbrev, husvisningar, katalogbeställningar eller önskar bli kontaktad av mäklare eller kundansvarig registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig samt kunna ge dig rätt och relevant information samt erbjudanden. I detta skede samlar vi in namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vår lagliga rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig här i detta skede på att du samtyckt till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter. Om du inte går vidare eller begär att få dina uppgifter raderade kommer vi lagra dina personuppgifter under två år.

Personuppgiftshantering vid förberedelser inför avtal

När och om du vill gå vidare med oss i processen och önskar samlar vi in och behandlar bl.a. personnummer samt uppgifter om lån. Om du önskar få kontakt med en bank som vi samarbetar med kan vi också överlämna valda personuppgifter till banken. Personuppgifterna behandlas i detta skede för att förbereda för att ett avtal ska träffas. Om du i detta skede ändrar dig och inte vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal så har du rätt att få uppgifterna raderade. Om vi inte kommer vidare och ingår ett avtal så kommer vi att lagra dina personuppgifter i två år.

Personuppgiftshantering efter avtals ingående

När du har köpt en bostad av oss behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera din bostad enligt överenskommelse.

Personuppgiftshantering i samband med bostadsrätter

När du har köpt en bostadsrätt i en av de föreningar som vi etablerar lagrar vi personuppgifter om dig för att kunna administrera bostadsrättsföreningen samt kunna leverera dina personliga tillval. Vi överlämnar sedan dina personuppgifter till din lokala bostadsrättsförening. I detta skede behandlas dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är därmed inte heller längre möjligt att få uppgifterna raderade. Däremot har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. När vi träffat ett avtal kommer vi att lagra dina uppgifter under 10 år.

Övrig personuppgiftshantering

När du kontaktar oss hanterar vi dina personuppgifter för att kunna administrera din förfrågan. Vi kommer då lagra dina uppgifter så länge som det behövs men någon generell tid kan inte anges.

Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilket ändamål vi behandlar dessa personuppgifter. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas. För att kunna garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt kan Kärnhem i vissa fall begära ytterligare information för att säkerställa att det är dina personuppgifter du begär tillgång till.

Rätt till rättelse

Kärnhem eftersträvar att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter i systemen. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt att bli glömd

Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

  1. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
  2. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke
  3. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna
  4. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt
  5. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse

    Du har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

Om du har meddelat oss att de personuppgifter vi behandlar inte är korrekta så kan du begära att vi ska begränsa vår behandling till dess att vi kontrollerat uppgifterna eller uppdaterat dem.
Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas.
Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men uppgifterna ändå inte kan raderas då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
Om du invänt på behandlingen av personuppgifter så kan du begära att vi begränsar behandlingen i avvaktan på att vi utreder om behandlingen är korrekt.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen eller någon annans berättigade intressen.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) så har du rätt att klaga till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till och behandlas av samarbetspartners såsom mäklare. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ändamål som anges i denna policy. Vi ingår då avtal med dessa aktörer för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och vår personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss. Vi kommer inte överlämna uppgifter till någon aktör utanför EU/EES.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du på www.oboskarnhem.se. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB

Org. Nr 556653-3922

Tel: 0470-79 98 90

Kontakt med Personuppgiftssamordnare:

OBOS Kärnhem Bostadsproduktion AB

Org. Nr 556653-3922

Tel: 0470-79 98 90

Våra andra Personuppgiftspolicyer