Porträtt av Daniel Siraj, koncernchef på OBOS

Stora engångseffekter ger gott OBOS-resultat

OBOS-koncernens resultat för första halvåret 2020 uppgick till 1 533 miljoner norska kronor före skatt, en ökning om 245 miljoner jämfört med samma period 2019. Ökningen förklaras främst av bättre resultat i driften och av engångseffekter.

Justerat för engångseffekter relaterade till försäljningen av OBOS energiverksamhet OBOS Energi, kommersiella fastigheter och aktier visar den ordinarie verksamheten en minskning med 389 miljoner norska kronor jämfört med 2019.

- Verksamheten har genomgått en krävande omstrukturering med många medarbetare på hemmakontor för att begränsa smittspridning, sviktande bostadsförsäljning och hyresintäkter samt anpassning av kostnader och bemanning för att säkra lönsamheten. Genom gemensamma insatser har organisationen klarat omställningen på ett bra sätt, samtidigt som vi har fortsatt att leverera goda ekonomiska resultat och leveranser av hög kvalitet till våra medlemmar och kunder, säger koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Flest byggstartade bostäder i Norden

Under andra kvartalet 2020 har OBOS prioriterat fler byggstarter trots låg förhandsförsäljning i flera bostadsprojekt. Under kvartalet byggstartades 756 bostäder. Det ackumulerade antalet byggstartade bostäder under det första halvåret 2020 uppgick till 1 585, jämfört med 1 236 bostäder under samma period 2019 vilket gör OBOS till den bostadstutvecklare i Norden som byggstartat flest bostäder under perioden.

Hela april och första halvan av maj månad präglades av en svag bostadsförsäljning till följd av osäkerheten kopplad till Coronapandemin och nedstängningarna i samhället. Bostadsförsäljningen återhämtade sig dock kraftigt under den sista halvan av kvartalet. OBOS sålde 670 bostäder under andra kvartalet, jämfört med 750 bostäder under motsvarande kvartal 2019. Den samlade bostadsförsäljningen för det första halvåret 2020 utgjordes av 1 400 bostäder, jämfört med 1 569 bostäder för motsvarande period 2019.  

Den positiva försäljningsutvecklingen har fortsatt under sommaren. Försäljningen i juli har varit historiskt bra både i Norge (158 bostäder jämfört med 70 under 2019) och i Sverige (80 bostäder jämfört med 30 under 2019). Den goda bostadsförsäljningen ska ses i samband med ett ackumulerat bostadsbehov efter en sämre nyförsäljning under den första delen av andra kvartalet, kombinerat med lägre räntor och ökad säkerhet för framtiden.

- Hittills har marknaden återvänt snabbare än vi trodde i vår. OBOS har också implementerat en rad försäljningsfrämjande insatser, bland annat genom en ökad närvaro och en större användning av alternativa bostadsköpsmodeller. Kombinerat med en offensiv strategi ser vi att detta ger goda resultat i form av nya bostadsförsäljningar samtidigt som vi skapar värde för framtida verksamhet, säger koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS verksamhet för bostadsutveckling redovisar ett resultat som är 216 miljoner norska kronor bättre under det första halvåret 2020 än motsvarande period 2019. Detta beror i huvudsak på ett ökat antal levererade bostäder på Fornebuområdet i Oslo, samt en resultatförbättring inom den svenska verksamheten. Övrig bostadsutveckling i Norge visar en vinstnedgång, delvis planerad och delvis till följd av en negativ försäljningsutveckling under den första delen av det andra kvartalet.

God drift och stora vinster från försäljningen av energiverksamheten

Både fastighetsförvaltning/rådgivning och OBOS-banken levererade bättre resultat under det första halvåret 2020 än under motsvarande period 2019, till följd av volymtillväxt och god kostnadskontroll. Högt fokus på investeringar i digitala lösningar har säkrat en god och säker drift- och servicenivå för OBOS kunder under pandemin.

Under det andra kvartalet slutförde OBOS försäljningen av verksamheten OBOS Energi till den schweiziska fonden Fontavis som har fokus förnybara lösningar. Utveckling av ny förnybar energi har varit en viktig del av OBOS hållbarhetsarbete, men definierades inte som en kärnverksamhet enligt reviderad strategiplan. För att minska risken och fokusera kapital på bostadsbyggande beslutades att sälja verksamheten. Försäljningen gav en vinst på 699 miljoner norska kronor, vilket gav en intern avkastning på 19,1 procent under en ägarperiod på 8,5 år.

- En av OBOS styrkor är vår förmåga att skapa stort ekonomiskt värde genom en diversifierad verksamhet i kombination med en strategisk inställning till våra investeringar där syftet hela tiden är att stödja vår kärnverksamhet, säger koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Framtidsutsikter

På kort sikt tror OBOS på en normalisering av bostadsmarknaden med god efterfrågan på korrekt prissatta nya bostäder på bra lägen i och runt städer med befolkningstillväxt i både Norge och Sverige. Flera nya bostadsprojekt kommer att lanseras för att möta efterfrågan.

Den fortsatta spridningen av Coronapandemin i Norden och resten av världen i kombination med fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av norsk och internationell ekonomi, gör det dock svårt att förutsäga marknadsutvecklingen.

- OBOS förbereder sig därför för att hösten kommer att bli krävande inom flera affärsområden. Vi följer utvecklingen noga, med fortsatt fokus på kostnadseffektiv verksamhet och anpassning av verksamheten till förändrade villkor på marknaden, avslutar koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, + 47 1 38 27 77
Åge Pettersen, kommunikationsdirektör, +47 90 85 84 41