Fyra arkitektteam valda – startskott för utformandet av Gasklocka 4

Idag presenterar OBOS tillsammans med Stockholms stad de fyra arkitektteam som valts ut till det parallella uppdraget för Gasklocka 4, tidigare kallad Gasklockan. Det nya projektnamnet kommer att vara Stadsljus, som en blinkning till den framväxande urbaniteten i Gasverksområdet. Flera av Nordens ledande arkitektkontor bjöds in att lämna intresseanmälningar till att delta i projektet. Under dagens startmöte offentliggjordes vilka fyra som valts ut för att under kommande månader ta fram förslag för gestaltning och utformning: Arkitema, BIG, 3XN och White.

I december 2020 vann medlemsägda OBOS, en av Nordens största bostadsutvecklare, markanvisningarna för fastigheterna Stålklockan 1 och 2 i Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. På marken stod tidigare Gasklocka 3, idag ett skulpturalt stålskelett, och Gasklocka 4, som nu är riven. I april 2021 välkomnades intresseanmälningar från elva av Nordens ledande arkitektkontor. Av dessa valdes Arkitema. BIG, 3XN och White ut, efter en samlad bedömning av arkitekternas projektorganisation, programförklaring, referensprojekt och intervjuer. Dessa fyra team kommer i samråd med OBOS och Stockholms stad ta fram ett förslag på gestaltning och utformning för Stadsljus. Slutinlämning sker i mitten av oktober 2021. Målet med det parallella uppdraget är utforma ett högkvalitativt och genomförbart landmärke i anslutning till Gasverksområdet och Kungliga Nationalstadsparken, samt göra relevanta tolkningar av platsens alla förutsättningar.

- Vi är en bostadsutvecklare med uppdraget att uppfylla olika människors bostadsdrömmar och skapa rum för livet mellan husen. Tillsammans med staden är vår ambition att skapa ett hållbart och genomförbart projekt när vi uppför ett nytt landmärke i Stockholm. Vår ambition är att så mycket som 20 procent av lägenheterna ska erbjudas genom våra alternativa boköpsmodeller. Det innebär att OBOS sänker tröskeln till Stadsljus för fler människor, vilket bidrar till områdets sociala hållbarhet, säger Sofia Ljungdahl, vd på OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Sverige.

Det vinnande förslaget väljs sedan ut av en bedömningsgrupp som består av representanter från OBOS, Stockholms stad, samt externa ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter:

  • Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad
  • Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontor
  • Daniel Kjörberg Siraj, koncernchef OBOS
  • Anna Grinneby, projektutvecklingschef, OBOS Nya Hem
  • Per Andrén, projektchef, OBOS Nya Hem
  • Gert Wingårdh, Arkitekt SAR/MSA
  • Fredrik Drotte, Arkitekt SAR/MSA
  • Åsa Ehn-Hillberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Sekreterare: Sveriges Arkitekter

När vinnaren har utsetts kommer OBOS förhandla med arkitektkontoret om uppdraget att agera ansvarig arkitekt för byggnadens yttre gestaltning och landskapsplanering. Vinnande förslag presenteras under hösten 2021.
OBOS vision är att skapa en byggnad som speglar områdets unika historia och samspelar med den känsliga miljön, samtidigt som den visar prov på innovation och nytänkande.

- Vi genomför det parallella uppdraget i tätt samarbete med Stockholms Stad. Ett exponerat läge och höga kvalitetsambitioner i kombination med Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsprofil utgör utmanande förutsättningar som vi är förväntansfulla att se arkitektteamens lösningar på. Ett högt och stort hus kan aldrig smygas in, det måste ta sin plats och stå för sitt utrymme, men också ge något tillbaka till sin omgivning. Både lokalt och för Stockholms siluett. Byggnaden ska stärka Stockholms skönhet och samtidigt skänka trivsel till närmiljön och stolthet till de boende. En förutsättning för det senare är en robust byggnad som blir klar i tid och tål att användas, säger Anna Grinneby, projektutvecklingschef på OBOS Nya Hem.

Bakgrund Gasklocka 4 - projekt Stadsljus
Gasklocka 4 ryms inom en detaljplan som vunnit laga kraft. På platsen finns en byggrätt för bostäder i samma höjd som den tidigare gasklockan (ca 30 våningar). De två nedersta planen ska utgöras av förskola och lokaler. Gasklocka 3, vars stålskelett ska bevaras, har en byggrätt för kulturellt ändamål, men betraktas i detta projekt som en del av landskapet. Området har tidigare varit anvisat till en annan byggaktör vars projekt inte ska genomföras. Anbudstävlingens utvärderingskriterium var högsta pris, med genomförandeförmåga, uppfyllande av stadens hållbarhetskrav för Norra Djurgårdsstaden, samt arkitektonisk kvalitet av högsta klass som randvillkor. OBOS vann anbudstävlingen vilket beslutades av exploateringsnämnden i Stockholm stad i december 2020. Markanvisningsavtal har tecknats, med parallellt arkitektuppdrag som utvärderingsmetod och kvalitetssäkring för yttre gestaltning och landskapsplanering.


Bakgrund Norra Djurgårdsstaden
Gasverksområdet är en del av Norra Djurgårdsstaden där ett av Stockholms större stadsutvecklingsprojekt nu pågår. Området har en rik historia och fram växer nu en hållbar och attraktiv stadsdel mellan Lilla Värtan och Kungliga Nationalstadsparken där bostäder och verksamheter möter storskalig infrastruktur och historiska kulturbyggnader.
Stadens vision för Norra Djurgårdsstaden är att skapa en mångfunktionell stadsdel utifrån platsens villkor där förutsättningar ges för ett inkluderande stadsliv, ett klokt användande av resurser och minskad klimatpåverkan. Stadsmiljön ska skapa engagemang, kreativitet och innovation med naturen som en del av staden och en källa till välbefinnande. Samtidigt som nya byggnader och verksamheter tillför Gasverksområdet och Norra Djurgårdsstaden nytt liv ska utvecklingen bevara områdets unika karaktär.

Mer information: Stockholm Stads hemsida för Norra Djurgårdsstaden