En kille står i arbetarkläder och skyddsglasögon i en OBOS-fabrik

Rekordresultat för OBOS-koncernen lägger god grund för fortsatt tillväxt

OBOS BBL publicerar rapport för fjärde kvartalet och helåret 2019.

 • Årets resultat före skatt: 3 737 (2 928) miljoner NOK
 • Omsättning: 14 924 (13 162) miljarder NOK
 • Bokfört eget kapital: 25 979 (22 531) miljoner NOK
 • Värdejusterat eget kapital: 45 128 (40 614) miljoner NOK
 • Antal sålda bostäder: 2 855 (2 805), vilket motsvarar bostäder till ett värde av (10 707) miljoner NOK netto
 • Antal bostäder under produktion: 4 277 (5 627)
 • Antal bostäder under förvaltning: 242 000 bostäder, varav ytterligare 11 864 bostäder under förvaltning sedan årets ingång.
 • 15,6 % tillväxt i utlåning hos OBOS-banken: OBOS har inlett utlåning till bostadsrättsföreningar i Sverige.
 • OBOS aktieportfölj: Marknadsvärde 10 450 (7 274) miljoner NOK genom investeringar i JM, AF Gruppen och Veidekke.
 • Ökat ägarandelen i JM till 20,4 %
 • Förvärvat 39,6 % av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
 • Antal betalande medlemmar: 473 386. En nettoökning med 18 944 medlemmar under 2019.

 

Länk till rapporten för kvartal fyra i sin helhet

Koncernens resultat före skatt uppgick till 3 737 miljoner norska kronor, vilket kan jämföras med 2 928 miljoner NOK 2018. Koncernens samlade omsättning var 14 924 miljoner NOK jämfört med 13 162 miljoner NOK föregående år. Koncernens samtliga affärsområden, med undantag för Bostadsutveckling, visar förbättrade resultat.

Det värdejusterade egna kapitalet uppgick vid årets slut till 45 128 miljoner NOK jämfört med 40 614 miljoner NOK 2018.

- Det goda resultatet stärker våra möjligheter att uppfylla vår målsättning om att bygga fler bostäder, samt att fortsatt leverera bästa tänkbara service till våra kunder och medlemmar. Koncernen har ett betydande eget kapital som buffert för marknadsvariationer och en solid grund för ytterligare tillväxt, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Bostadsutveckling och bostadsmarknaden

Resultatet för OBOS affärsområde Bostadsutveckling ligger något under resultatet för 2018, vilket i stor utsträckning kan förklaras av en svag vinstutveckling inom affären för småhus i Norge och Sverige. Resultatet inom Bostadsutveckling uppgick till 1 321 miljoner norska kronor, vilket kan jämföras med 1 510 miljoner föregående år.

Justerat för samarbetspartners andel i olika bostadsprojekt såldes 2 855 bostäder under 2019, en ökning med 2 procent jämfört med 2018. Det totala försäljningsvärdet var 13,6 miljarder norska kronor, varav OBOS andel motsvarade 10,7 miljarder.
- Marknadsutsikterna i både Norge och Sverige är positiva och utgör en god grund för ytterligare offensiva insatser för OBOS. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta är att ha tillräckligt med projekt i centrala tillväxtområden. Därför har OBOS haft en hög investeringsnivå under 2019 och förvärvat mark som kan ge runt 5 400 bostäder inom en total investeringsram på 3,4 miljarder NOK. Bland de viktigaste kommande investeringarna återfinns flera stora projekt i Stockholm där vi bland annat fått markanvisningar vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden och på Årstafältet, säger Siraj.

I Sverige utvecklar OBOS bostäder genom varumärkena OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan samt OBOS Kärnhem. Resultatet för den svenska verksamheten uppgick till 188 miljoner norska kronor under 2019.

Försäljning av Kommersiella Fastigheter

Under 2019 bidrog affärsområdet Kommersiella Fastigheter med ett betydande mervärde för OBOS-koncernen, bland annat genom försäljning av tillgångar till ett värde av 1,8 miljarder norska kronor. Vinsterna återinvesteras i nya bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Aktieinvesteringar som värdeskapare

OBOS har under flera år varit en strategisk ägare i Veidekke och AF-koncernen, och är den största ägaren i båda företagen. Sedan hösten 2018 har OBOS även varit den största ägaren av bostadsutvecklaren JM AB. Vid årsskiftet hade aktieportföljen ett marknadsvärde på 10 450 miljoner norska kronor, jämfört med 7 274 miljoner år 2018. En god aktiekursutveckling i de största investeringarna och en ökning av ägandet i JM AB är de främsta orsakerna till förändringen.
- Detta har skapat stort värde för OBOS, som återinvesteras i andra aktiviteter, främst Bostadsutveckling, säger Siraj.

Solid verksamhet inom alla affärsområden

OBOS övriga affärsområden, bank och bostadsförvaltning, uppvisade alla solida resultat. OBOS verksamhet kännetecknas av ett starkt fokus på digitalisering, IT och serviceutveckling, samt aktivt samhällsansvar. Siraj säger:
- I OBOS bygger vi inte bara hus, utan vill också ta samhällsansvar för livet mellan husen. Under 2019 delade OBOS ut medel för projekt som gynnar barn och unga, kultur och idrott om motsvarande totalt 156 miljoner norska kronor i Norge och Sverige.

 

Värde för medlemmarna

OBOS är en medlemsägd organisation. Under året fick OBOS 27 454 nya medlemmar i Norge. Vid årets slut var antalet betalande medlemmar 473 386. Under 2020 kommer medlemsprogrammet även att tillgängliggöras för boende i Sverige.
- Att vi lyckas upprätthålla en så stark medlemstillväxt visar att vi fortfarande kan skapa mervärde för medlemmarna, och samtidigt generera goda ekonomiska resultat. Vi ser fram emot vår lansering av medlemsprogrammet i Sverige i november, avslutar Daniel Kjørberg Siraj.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, + 47 1 38 27 77
Boddvar Kaale, koncerndirektör ekonomi och finans, +4791 75 86 57
Åge Pettersen, kommunikationsdirektör, +47 90 85 84 41