Start learning obos

Start Learning - OBOS Svanenmärkta förskola

I utvecklingen av vårt förskolekoncept Start Learning har vi arbetat utifrån en tydlig vision - att skapa den bästa starten för nästa generation. I OBOS Svanen-godkända svenska fabriker med industriellt byggande i trä sedan 1927 har vi haft de bästa förutsättningarna att utveckla en hållbar och kostnadseffektiv förskola. Vi har haft stort fokus på att möjliggöra för en god pedagogisk verksamhet, och skapa en trygg miljö där barnen kan utvecklas på sitt sätt - både i den lilla gruppen och i mötet med andra grupper.

start learning vision bild

Start Learning - Obos hållbara svar på kommunens förskolebehov 

Bristen på förskolor i Sverige i kombination med regeringens klimatmål om att nå noll utsläpp till år 2045 innebär en utmaning för många av landets kommuner. OBOS koncept Start Learning har tagits fram i samarbete med White Arkitekter för att bidra med en lösning. Konceptet är Svanenmärkt med en sund inomhusmiljö samtidigt som det tar hänsyn till andra viktiga aspekter såsom pedagogik, klimatpåverkan, yteffektivitet och låga driftskostnader.

 

 

Varför Start Learning?

Resurseffektivt och flexibelt

Start Learning är både kostnads- och resurseffektivt. Genom att arbeta med faktorer såsom yteffektivitet, upprepbarhet, standardisering och uthyrbarhet sparar vi på resurser. Tak och väggar bygger vi i våra fabriker och skalskyddet kommer därför snabbt på plats. Det minimerar risken för fuktskador och minskar produktionstiden. Förskolan kan byggas med 4-10 avdelningar, i princip var som helst i Sverige.

Svanenmärkning för en sund inomhusmiljö

De flesta barn tillbringar ungefär en tredjedel av ett dygn under den största delen av året i skollokaler. Därför är det viktigt att säkerställa att de vistas i en sund och giftfri inomhusmiljö. Vårt förskolekoncept blir helt Svanenmärkt, vilket innebär att det uppfyller Svanens krav inom faktorer såsom energianvändning, byggprocess, ventilation, dagsljusinsläpp och byggmaterial.

Låg driftskostnad med hjälp av solpaneler

I visionen för Start Learning ingår att sträva mot koldioxidneutralitet. I det spelar solpaneler en viktig roll, och därför är förskolans takkonstruktion löst så att pulpettaket alltid kan läggas mot det läge som har bäst solinstrålning – oavsett byggnadens placering. På så vis hämtas maximal effekt från alla solpaneler, och förskolan får dessutom låga drifts- och underhållskostnader.

En trygg miljö för optimal inlärning

Lika viktigt som det är att barnen i en Start Learning-förskola vistas i en sund miljö, är det också att de får rätt förutsättningar för inlärning. Magnhild Nordahl Eggesbø är pedagog och rådgivare för utformning av förskolor och skolor i Trondheim kommun. Bland annat utifrån hennes expertis, konkurrentanalyser, studiebesök på förskolor och dialog med både kommuner och privata verksamhetsutövare har vi tagit fram planlösningarna och de olika funktionerna i förskoleverksamheten.

Torget - förskolans hjärta

De pedagogiska rummen är lika viktiga ute som inne och i utvecklingen av Start Learning har vi haft stort fokus på utemiljön. Torget, förskolans hjärta, är en mötesplats med varierande aktiviteter som skapar sammanhållning och gemenskap. Här skapas en omslutande och trygg gårdsmiljö med god överblick, orienterbarhet och samhörighet både bland barn och personal.

Trygga och inspirerande rum att växa i

Visionen om Start Learning baseras på en tydlig rumshierarki, som skapar en trygg och inspirerande miljö får både barn och pedagoger. Konceptet består av olika rumsdelar, eller byggklossar, som dockas ihop med varandra, helt beroende på platsens och verksamhetens förutsättningar. De olika byggklossarna är Bashuset, Bazaren, Kökshuset och Personalhuset. Klossarna placeras runt utomhusmiljön Torget.

Illustrasjon av konstruksjonsarbeid

Vill du samarbeta med OBOS?

Om du är intresserad av bygga kommersiella fastigheter tillsammans med OBOS är du välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare runt om i Sverige.